Tjenestevilkår for levering av gravstell

Gravstellerne AS
Org. nummer 916 501 935 MVA
Adresse: Åmotveien 42D, 1389 HEGGEDAL

Kontaktinformasjon:
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Disse vilkårene er grunnlaget for utførelsen av kontrakten mellom Gravstellerne (leverandør) og rettmessig eier av gravfestet, eller person bemyndiget av gravfester(kunde). 

Rettigheter og plikter som kunde på gravstell hos Gravstellerne AS

Kunde anses av Gravstellerne AS som rettmessig eier, eller har fullmakt av fester til å inngå slik avtale. Kunden forplikter seg til å informere leverandøren om selve gravstedet. Navn på graven, fødselsdato, dødsdato, Kirkegård/gravplass, plassering av graven, samt gravplass nummer (der det er tilgjengelig). 

Søk etter gravsted

Dersom kunde ikke gir tilstrekkelig informasjon til at Gravstellerne kan lokalisere gravstedet i løpet av 60 minutter vil ytterligere påløpt tid kunne etter faktureres etter gjeldene satser. Kunden vil bli varslet før slikt utvidet søk igangsettes via SMS

Gravstellernes forpliktelser

Gravstellerne forplikter seg til å levere avtalte produkter og tjenester i henhold til inngått avtale. 
Endringer i løpende avtaler gjøres først gjeldene når kunde har bekreftet slike endringer via våre nettsider

Generelle avtalebestemmelser 

Abonnementsperioden gjelder fra bekreftet bestillingsdato og i 12 måneder. Etter 12 måneder fortsetter avtalen i et løpende avtaleforhold, dersom abonnenten ikke sier opp avtalen. 

Oppsigelse av abonnement

Leverandøren og kunden står fritt til å si opp avtalen. Begge parter har i abonnementstiden tre måneders gjensidig oppsigelsesfrist regnet fra den første i påfølgende måned. 
Oppsigelse skal skje skriftlig via epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  Eposten skal inneholde fullt navn og mobilnummer. Frist for oppsigelse av abonnementsavtalen er tre måneder før avtaletidens utløp

Etableringsgebyr

I forbindelse med første gangs opprettelse av et nytt gravsted vil et etableringsgebyr tilkomme. Dette gebyret dekker omkostninger rundt oppstart, oppretting av bruker i våre systemer og etablering av abonnementet.

Endring av leveranse

Leverandøren står fritt til å endre produktsammensetning når det er behov for dette. Kvaliteten på produktet skal uansett ikke forringes i forhold til bestilt ved kontraktsinngåelse.

Priser

Leverandørens priser skal til enhver tid være tilgjengelig på leverandørens hjemmesider. 

Abonnementsavgiften forhåndsfaktureres for ett år av gangen.

Betalingsmislighold

Gravstellerne forbeholder seg retten til ikke å plante eller stelle gravstedet dersom betaling for slike tjenester uteblir fra kunde. Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall termineres avtalen automatisk.

Prisendring

Leverandører plikter å varsle kunden ved prisendringer større enn årlig KPI. 

Angrerett

Gravstellerne gir en angrerett på 14 dager etter kontraktsinngåelse. 
Abonnenten skal innen angrefristen meddele Gravstellerne via epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tilbakebetaling ved bruk av angrerett

Gravstellerne tilbakebetaler tilbake innbetalt beløp senest 14 dager etter at angrevarsel er mottatt pr. epost.

Brudd i leveranse 

Gravstellerne står fritt til å avbryte eller endre leveransen hvis ytre omstendigheter krever dette. Vær og tilgang på blomster/materiell kan gjøre det nødvendig å endre, avbryte eller utsette leveransen. Gravstellerne vil uansett levere lik kvalitet eller bedre i henhold til avtalen og etterstrebe å fullføre leveransen ved første mulighet. Gravstellerne vil i slike tilfeller varsle kunden(e) via nettsidene.

Mislighold fra leverandørens side

Avvik i tjenestekvaliteten, eksempelvis ved uteblivelse i leveransen eller andre forhold som medfører at kunden ikke mottar tilstrekkelige tjenester, anses som en mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på kundens eller kirkegårdenes side som leverandøren ikke har kontroll over eller ansvaret for, så som vedlikehold av kirkegården som gjør gravstedene utilgjengelig.

Varsling ved avvik

Gravstellerne skal varsles uten opphold dersom kunden vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel ved tjenesten. Slik mangel skal meldes via epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Ved slik reklamasjon har Gravstellerne rett til å utbedre manglene innen rimelig tid. Ved vesentlig mislighold fra Gravstellerne side kan avtalen heves av kunde

Tvister og rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett og tvister skal først søkes løst gjennom forhandlinger og eller mekling. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.

Endringer i vilkår

Leverandøren forbeholder retten til å justere disse vilkår uten varsel. Gjeldene vilkår skal til enhver tid være tilgjengelig for kunden via Gravstellernes nettsider.